konkurs

На основу члана 35. став 2. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09,13/16 и 30/16 - исправка), и члана 24. став 2. Статута Музеја жртава геноцида бр. 168/2016 од 10. новембра 2016. и одлуке Управног одбора Музеја бр. 177 од 22. новембра 2016. године Управни одбор Музеја

РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА МУЗЕЈА ЖРТАВА ГЕНОЦИДА

За директора Музеја жртава геноцида може бити изабрано лице које испуњава следеће услове:

да има високу стручну спрему (одговарајуће високо образовање на студијама другог степена - дипломске академске студије - мастер; специјалистачке струковне студије или специјалистачке академске студије или високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четари године);

да има најмање пет година радног искуства у струци и најмање две године радног искуства на руководећим пословима у култури;

да се против кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела за која се гони по службеној дужности, као и да није осуђиван за кривична дела-која га чине недостојним за обављање дужности директора;

знање једног светског језика;

држављанство Републике Србије;

општа здравствена способност.

Директор Музеја се именује на период од четири године.

Уз пријаву кандидат треба да достави следећу документацију:

предлог програма рада и развоја Музеја за период од четири године;

диплому или уверење о стеченој стручној спреми;

радну књижицу, односно други доказ о радном искуству (уговори, потврде и др.), из којих се може утврдита на којим пословима и с којом стручном спремом је стечено радно искуство;

биографију која садржи податке о досадашњем раду и оствареним резултатима;

уверење, не старије од шест месеци, да се против кандидата не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела за која се гони по службеној дужности;

уверење да кандидат није правноснажно осуђиван;

уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);

извод из матичне књиге рођених;

фотокопију личне карте;

доказ о знању светског језика (диплома факултета, потврда о положеном испиту на студијама или уверење - потврда референтне акредитоване установе).

Уверење о општој здравственој способности се доставља након спроведеног поступка избора.

Рок за пријављивање на јавни конкурс је 10 дана од дана објављивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се одбацују и исте се неће разматрати.

Пријаве се подносе на адресу МУЗЕЈ „ЖРТАВА ГЕНОЦИДА", БЕОГРАД, ТРГ НИКОЛЕ ПАШИЋА 11.

Све додатне информације могу се добита на телефон 011/33 98 883.

 

baner prezentacija

ПРАТИТЕ НАС!

joomla social media module

Спољне везе

Spoljne_Veze  

centar-za-istrazivanjebanjaluka

Facebook